آمار معاملات بازار مالی

انتخاب بازار:    انتخاب نماد:
   از :                  تا :                    نمایش در هر صفحه      
*لطفا بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس دکمه نمایش را بزنید *
مجموع کل همه بازارها :        تعداد نتایج: 78 مجموع حجم : 17,351,095       مجموع ارزش (هزار ریال) : 1,093,095,756.87  

نماد نام تاریخ معامله تعداد معاملات حجم ارزش معاملاتی (ریال) قيمت ديروز (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال) قیمت پایانی (ریال) کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
قیمت تغییر درصد قیمت تغییر درصد
پست9908-02 پسته فندقي32-30طلاسبززرند9908 1398/11/06 117 3,813 3,442,299,084 912,107 905,500 -6607.00 -0.73 902,780 -9327.00 -1.03 900,100 923,599
پست9908-04 پسته فندقي32-30سبزدانه9908 1398/11/06 30 3,395 3,084,248,896 916,176 910,000 -6176.00 -0.68 908,468 -7708.00 -0.85 900,000 916,145
پست9908-08 پسته فندقي32-30زرينمه ولات9908 1398/11/06 14 232 209,060,541 918,636 919,489 853.00 0.09 901,123 -17513.00 -1.94 900,003 919,490
زر صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر 1398/11/06 539 1,407,616 34,847,895,652 24,629 25,004 375.00 1.50 24,757 128.00 0.52 24,719 25,600
زر2 صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر 1398/11/06 10 1,000,000 1,000,000 24,629 01 -24628.00 -2462800.00 01 -24628.00 -2462800.00 01 01
زعف9908پ05 زعفران9908نگين زرين(پ) 1398/11/06 182 70,719 6,897,725,970 96,943 97,000 57.00 0.06 97,537 594.00 0.61 95,120 100,068
زعف9908پ06 زعفران 9908پوشالمعمول زرين(پ) 1398/11/06 16 8,317 668,401,114 78,171 81,030 2859.00 3.53 80,366 2195.00 2.73 78,172 81,030
زعف9908پ08 زعفران9908نگين روستا(پ) 1398/11/06 06 79 7,608,110 96,943 97,000 57.00 0.06 96,305 -638.00 -0.66 93,339 97,001
زعف9908پ09 زعفران9908نگين نوين(پ) 1398/11/06 21 5,925 559,635,747 95,147 94,500 -647.00 -0.69 94,453 -694.00 -0.74 93,850 96,942
زعف9908پ10 زعفران9908نگين طلاي سرخ(پ) 1398/11/06 256 81,396 7,687,718,740 95,303 93,194 -2109.00 -2.26 94,448 -855.00 -0.90 92,500 96,790
زعف9908پ11 زعفران9908نگين سحرخيز(پ) 1398/11/06 63 31,157 2,950,294,584 96,327 93,900 -2427.00 -2.59 94,691 -1636.00 -1.73 93,210 98,120
زعف9908پ12 زعفران9908پوشالمعمول سحرخيز(پ) 1398/11/06 04 2,250 178,222,370 78,172 79,177 1005.00 1.27 79,210 1038.00 1.31 79,177 81,030
زعف9908پ14 زعفران9908پوشالمعمول نوين(پ) 1398/11/06 16 557 43,025,733 76,492 74,150 -2342.00 -3.16 77,245 753.00 0.98 74,100 78,000
زعف9908پ15 زعفران9908پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1398/11/06 14 790 62,368,282 77,172 76,000 -1172.00 -1.54 78,947 1775.00 2.25 74,018 81,012
زعف9908پ16 زعفران9908نگين بيرجند(پ) 1398/11/06 10 3,006 285,265,940 95,182 92,000 -3182.00 -3.46 94,899 -283.00 -0.30 92,000 95,490
زير9903پ01 زيره سبز9903 كيميابذر(پ) 1398/11/06 10 190 60,054,500 324,188 320,000 -4188.00 -1.31 316,076 -8112.00 -2.57 313,500 330,000
زير9903پ02 زيره سبز9903 دانش(پ) 1398/11/06 03 49 15,528,666 333,135 334,000 865.00 0.26 316,912 -16223.00 -5.12 315,000 334,000
زير9903پ03 زيره سبز9903شركت بيهق(پ) 1398/11/06 04 119 37,391,389 344,400 340,397 -4003.00 -1.18 314,213 -30187.00 -9.61 312,623 340,397
سكه0011پ02 سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت 1398/11/06 16 1,950 9,717,201,780 4,947,789 4,981,000 33211.00 0.67 4,983,180 35391.00 0.71 4,975,000 4,999,999
سكه0012پ01 سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه 1398/11/06 347 34,670 173,012,411,200 4,957,148 4,990,003 32855.00 0.66 4,990,263 33115.00 0.66 4,980,001 5,000,000
سكه9812-03 سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان 1398/11/06 62 1,930 9,622,539,570 4,950,945 4,989,899 38954.00 0.78 4,985,772 34827.00 0.70 4,960,001 4,990,000
سكه9912پ04 سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات 1398/11/06 115 16,410 81,838,621,250 4,952,064 4,990,000 37936.00 0.76 4,987,119 35055.00 0.70 4,980,000 4,999,000
طلا صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس 1398/11/06 1,191 1,317,153 54,959,188,093 40,801 41,710 909.00 2.18 41,726 925.00 2.22 41,301 41,950
عسناسنگ سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد 1398/11/06 01 211 1,369,179,000 6,300,000 6,489,000 189000.00 2.91 6,489,000 189000.00 2.91 6,489,000 6,489,000
عيار صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد 1398/11/06 370 1,009,856 13,776,108,359 13,424 13,680 256.00 1.87 13,642 218.00 1.60 13,400 13,740
عيار2 صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد 1398/11/06 12 120,000 120,000 13,424 01 -13423.00 -1342300.00 01 -13423.00 -1342300.00 01 01
گوهر صندوق سكه طلاي كيان 1398/11/06 142 873,855 23,256,215,664 26,424 26,801 377.00 1.41 26,613 189.00 0.71 26,200 26,850
پست9908-02 پسته فندقي32-30طلاسبززرند9908 1398/11/07 110 8,361 7,620,600,495 902,780 920,000 17220.00 1.87 911,446 8666.00 0.95 899,200 920,000
پست9908-04 پسته فندقي32-30سبزدانه9908 1398/11/07 21 6,206 5,683,405,045 908,468 920,000 11532.00 1.25 915,792 7324.00 0.80 900,000 920,000
پست9908-08 پسته فندقي32-30زرينمه ولات9908 1398/11/07 09 32 29,429,971 901,123 919,999 18876.00 2.05 919,687 18564.00 2.02 915,000 920,000

1

2

3

>>

آخرین